GDPR


ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ SPOLEČNOSTI RADISLAVA SPILKOVÁ ANTE – ÚKLIDOVÝ SERVIS IČ: 75863944

 

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí a umožňujeme vám mít nad nimi plnou kontrolu.

 

Když používáte služby společnosti Radislava Spilková-ANTE úklidový servis (dále rovněž „ANTE“), svěřujete nám různé informace, včetně svých osobních údajů. V těchto zásadách ochrany soukromí zjistíte především, jaké služby poskytujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, jak je používáme a jak je chráníme.
Ochranu vašeho soukromí bereme vážně, proto si prosím najděte čas na seznámení s našimi postupy. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na emailu provoz@anteuklid.cz.
JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME
Všechny služby ANTE se nějakým způsobem dotýkají nabízených úklidových služeb nebo hledání práce, náborového procesu a osobního rozvoje.
Poskytovatelem těchto služeb je společnost Radislava Spilková-ANTE úklidový servis, se sídlem Praha 1, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, IČO:75863944, zapsaná v živnostenském rejstříku, Živnostenské oprávnění vydáno Živnostenským úřadem ÚMČ Praha 15.
OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME
Zdaleka nejvíce osobních údajů zpracováváme v procesu poptávky našich služeb, tj. když využíváte naše úklidové služby a v náborovém procesu. Určité množství údajů je zde povinné, to jsou jen údaje sloužící k základní identifikaci osoby (jméno, příjmení, e-mail, případně telefon), ostatní údaje uchazeči uvádí ve svých životopisech a profilech, aniž bychom některé údaje výslovně požadovali. Není možné taxativně vyjmenovat osobní údaje, které zpracováváme, neboť neexistuje jednotný vzor životopisu a každý uchazeč o zaměstnání může uvádět zcela odlišné údaje.
V obecné rovině zpravidla dochází ke zpracování těchto údajů: jméno a přímení, titul, datum narození, fotografie, e-mail, telefon, oblast působení, praxe, vzdělání, občanství, jazykové dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti, osobní zájmy.
V případě uzavření „Smlouvy o dílo“, „Pracovní smlouvy“, „DOPP“, „DOPČ“, případně jiných smluv dle Zákoníku práce či Obchodního nebo Občanského zákoníku, vyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu jsou potřeba (např. rodné číslo, datum narození, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladů (s Vašim uvedeným písemným souhlasem na kopii dokladu), trvalé či přechodné bydliště apod.).
Naše další služby, které se netýkají náborového procesu, pracují většinou pouze se základními identifikačními a kontaktními údaji (jméno, příjmení, e-mail, případně telefon). Důvodem pro sběr těchto údajů je zajistit fungující službu a zachovat uživateli historii jeho práce s danou službou.
JAK OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME
Osobní údaje používáme v námi poskytovaných službách vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a o tomto účelu vždy uživatele transparentně informujeme.
Pokud uchazeč neposkytne zaměstnavateli souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (tedy přihlášení se k výběrovému řízení), jsou po skončení výběrového řízení, nebo max. po šesti měsících, data uchazeče smazána.
DALŠÍ ZPRACOVATELÉ
Společnost ANTE je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti ANTE či obchodním partnerům podílejících se na nabízených službách na základě „Smlouvy o spolupráci“ zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely identifikace pracovníka úklidu či objednavatele služeb. Osobní údaje nebudou poskytnuty jiným, než již uvedeným zpracovatelům. Žádný další zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely.
U předávání osobních údajů do jiných zemí mimo EU platí zásada, že volný pohyb osobních údajů v Evropské unii není omezen, ani zakázán. Přesto k žádnému takovému předávání osobních údajů od ANTE do zemí mimo EU nedochází.

 

MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ
Kontaktní údaje (e-mail, případně telefon) našich klientů a uživatelů využíváme za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se pouze našich vlastních služeb. Jedná se vesměs o produkty a služby podobné těm, které jsme již uchazeči/klientovi poskytli. Tyto kontakty můžeme pro zasílání použít tehdy, pokud adresát toto využití již původně neodmítl.
Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů uvedeného v zápatí těchto Zásad. Podmínky zasílání obchodních sdělení podrobněji upravuje ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.
Dále bychom rádi zdůraznili, že ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je obchodním sdělením. V rámci poskytování dané služby je někdy třeba s uživateli i klienty komunikovat a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak, než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy obchodním sdělením nejsou (například upozornění na změnu obchodních podmínek nebo změnu cen u nabízených služeb).
Na základě předchozí objednávky našich služeb se Vám na některých webech mohou formou reklamního sdělení zobrazovat připomenutí, že bychom Vás na našem webu rádi uvítali zpět. K tomu využíváme služeb společností Google, Facebook, LinkedIn, Seznam.cz nebo AdForm, které ke zjištění provedené návštěvy využívají Cookies uložené ve Vašem prohlížeči.
Pro nabídnutí našich služeb i dalším uživatelům, kteří se vám podobají, využíváme služby oslovení podobného publika nabízené společnostmi Google, Facebook a Epoptavka.cz. Obě služby Google a Facebook ukládají jako identifikátor osoby zakódovaný klíč (Hash ID). Portál Epoptavka.cz využívá k oslovení klientů vlastní databáze. Jinými slovy řečeno, neukládají si Vaši e mailovou adresu.
V žádném případě nepředáváme reklamním společnostem a provozovatelům sociálních sítí vaše přiložené životopisy, nebo z nich vyjmuté údaje.
COOKIES
Používáme Cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookies je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o Uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících ke stránkám ANTE.
Naše stránky mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které společnosti ANTE slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google).
V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání Cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek.

 

JAK VAŠE ÚDAJE CHRÁNÍME
ANTE přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
Na vyžádání je společnost ANTE povinna poskytnout vaše osobní údaje také státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je-li to nezbytné apod.).
Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme našim uživatelům veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů (žádost je možné zaslat vyplněním e-mailem na provoz@anteuklid.cz).
Právo na opravu
Pokud uchazeč zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny.
Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné, automaticky je mažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Zde je třeba podotknout, že smažeme ty osobní údaje, u nichž jsme v pozici správce. V případě osobních údajů, vedených klienty, by mělo být právo na výmaz uplatněno vůči klientům v pozici správců osobních údajů. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.
Právo na omezení zpracování
Subjekty údajů mají právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili (žádost je možné zaslat vyplněním kontaktního formuláře, nebo e-mailem na provoz@anteuklid.cz), pokud: I.) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; nebo II.) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; nebo III.) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo IV.) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
Právo na ochranu soukromí
Pokud zákazník/uchazeč zjistí nebo se domnívá, že ANTE provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uchazeče/zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat ANTE o vysvětlení nebo požadovat, aby ANTE odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Nevyhoví-li ANTE žádosti uchazeč/zákazníka podle předchozí věty, má uchazeč/zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
KONTAKTY
Pověřenec pro ochranu osobních údajů v ANTE je:
Petr Křišťál, e-mail: provoz@anteuklid.cz, +420 702 941 188.
ZÁVĚR
Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 1. ledna 2018 a jsou k dispozici on-line na internetových stránkách ANTE. Společnost ANTE je oprávněna tyto Zásady v případě potřeby změnit způsobem sjednaným pro změnu podmínek používání služeb ANTE.


Vaše osobní údaje uchováváme v souladu s platnou legislativou v soukromí a bezpečí a umožňujeme vám mít nad nimi plnou kontrolu!